Gépjármű műszaki ellenőrzése

Forgalomba helyezés előtti vizsgálat
Mit vizsgálnak?
A műszaki vizsgálat eredménye
Milyen időközönként kell vizsgáztatni a járművet?
Mit jelent az időszakos műszaki vizsgálat?

A járművek műszaki vizsgálatát, vizsgáztatását, vagy az első forgalomba helyezés előtt, vagy időszakosan kell elvégezni a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) regionális igazgatóságánál.

Forgalomba helyezés előtti vizsgálat

A járművet a forgalomba helyezés előtt az NKH regionális igazgatóságánál be kell mutatni. Ha az időszakos vizsgálatot a forgalmi engedély érvényességi határidején belül kérték, de a vizsgálatot az érvényességi határidő lejárta utáni időpontra tűzték ki, a vizsganapról szóló értesítés a forgalmi engedély érvényességét a közölt vizsgaidőpontig meghosszabbítja.

Ha az időszakos vizsgálatot a forgalmi engedély érvényességi határidejének lejárta után kérték, az értesítés a vizsgahelyre történő közlekedéshez egy alkalomra szóló forgalmi engedélyt helyettesít. A gyártó, a forgalmazó, a javító vagy az üzemeltető kérelmére az NKH regionális igazgatósága a forgalomba helyezés előtti vizsgálatot a kérelmező telephelyén is elvégezheti, de csak ha ehhez ott is adottak a műszaki feltételek.

Mit vizsgálnak?

Az általános forgalomba helyezési engedély alapján végzett forgalomba helyezés előtti vizsgálat során a típusbizonyítvány adataival való egyezést, továbbá az üzemeltetési műszaki feltételek megtartását ellenőrzik. A sorozat és az egyedi forgalomba helyezési engedély alapján végzett forgalomba helyezés előtti vizsgálat során a forgalomba helyezési engedélyben, illetőleg az összeépítési engedélyben foglalt adatokkal való egyezést, az azokban foglalt feltételek teljesítését, továbbá az üzemeltetési műszaki feltételek megtartását kell ellenőrizni. A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeit a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben találhatjuk meg.

A műszaki vizsgálat eredménye

Ha a forgalomba helyezés előtti vizsgálat eredménye szerint a jármű a közúti forgalomban való részvételre műszakilag alkalmasnak minősül, kiállítják a műszaki adatlapot, amely tartalmazza:
 1. a jármű forgalomba helyezéséhez szükséges műszaki adatokat,
 2. a jármű közlekedésbiztonsági megfelelőségének igazolását, valamint
 3. a forgalmi engedély érvényességi idejeként a következő időszakos vizsgálat határidejét.
A Műszaki adatlap a jármű forgalomba helyezéséhez a forgalomba helyezés előtti vizsgálatot követő 90 napig használható fel.

Milyen időközönként kell vizsgáztatni a járművet?


Az időszakos vizsgálat határidejét (vagyis ezen időn belül kell újra levizsgáztatni a járművet) új jármű esetén a forgalomba helyezés napjától, használt jármű esetén a forgalomba helyezés előtti vizsgálat napjától számított:
 1. az autóbusznál, a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépkocsinál és pótkocsinál, illetőleg a személytaxinál és a személymentő gépkocsinál egy évben;
 2. a motorkerékpárnál, a mezőgazdasági vontatónál, a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó gépkocsinál, a "méhesházas" különleges felépítményű gépkocsi és pótkocsi, továbbá a motorkerékpár, a személygépkocsi és a mezőgazdasági vontató pótkocsijánál
 3. * új jármű esetében négy évben,
  * használt jármű esetében az első használatba vétel évét követő három naptári éven belül három évben, 3 naptári éven túl két évben;
 4. a közforgalmú személyszállításra használt vagy megkülönböztető jelzések használatára jogosult járműnél egy évben;
 5. a nemzetközi forgalomban használt autóbusznál a 101/2003. (XII. 23.) GKM rendeletben meghatározott feltételek meg nem tartása esetén fél évben, egyéb esetben egy évben;
 6. minden egyéb járműnél a jármű első használatba vételének évét követő
 7. * 4 naptári éven belül két évben,
  * 4 naptári éven túl egy évben;
kell meghatározni. Ha a jármű műszaki állapota indokolja, a fentiekben meghatározottnál rövidebb határidő is megállapítható. Ha a járműnek a típusbizonyítványban rögzített vagy a forgalomba helyezés előtti vizsgálata során megállapított tulajdonságai indokolják, a forgalomban való részvételt meghatározott szempontok szerint korlátozni kell, illetőleg külön feltételekhez kell kötni. A korlátozást, illetőleg a feltételeket a jármű forgalmi engedélyében fel kell tüntetni.

Mit jelent az időszakos műszaki vizsgálat?

Az NKH regionális igazgatósága a gépjármű, a mezőgazdasági vontató, valamint ezek pótkocsijai forgalmi engedélyének érvényességi határidejét időszakos vizsgálat alapján hosszabbítja meg. Az időszakos vizsgálat nem érinti a jármű üzemben tartójának jogszabályban meghatározott - a forgalomban tartott járműve műszaki, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi követelményeknek megfelelőségéért fennálló - felelősségét.

Az időszakos vizsgálaton az üzemeltetési műszaki feltételek megtartását - a járművek méreteire, tömegére, tengelyterhelésére, a fajlagos motorteljesítményre, a terhelhetőségre és a vontatásra vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek kivételével -, továbbá a közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi tulajdonságokat érintő változtatásokat, valamint a közúti közlekedési szolgáltatást végző járművek esetében az ezekre vonatkozó külön feltételek teljesítését ellenőrzik. Nem csak akkor kell időszakos műszaki vizsgálatra vinni a járművet, ha annak lejárt a forgalmi engedély érvényessége.
Időszakos vizsgálat céljából be kell mutatni az NKH regionális igazgatóságánál azt a járművet is, amelynek forgalmi engedélyét és jelzését visszavonták:
 1. az új forgalmi engedély és jelzés kiadása előtt,
 2. a korábbi engedély és jelzés visszaadása előtt, ha
 3. * azokat a jármű nem megfelelő műszaki állapota miatt vonták vissza, vagy
  * más okból vonták vissza és az engedély érvényességi határideje lejárt.
Az időszakos vizsgálatot az NKH regionális igazgatósága vizsgáló állomásán vagy a meghatározott feltételek alapján vizsgáló állomásként kijelölt gépjárműfenntartó szervezet telephelyén (kijelölt vizsgáló állomás) az NKH regionális igazgatósága nevében a vizsgabiztos végzi. Egyéb gépjárműfenntartó szervezet vagy az üzemeltető az NKH regionális igazgatósága - a vizsgálathoz szükséges tárgyi feltételek megléte esetében - az időszakos vizsgálatot a kérelmező telephelyén is elvégezheti. I. Az időszakos vizsgálat során a vizsgabiztos - a II. pontban meghatározott kivétellel - a gépjármű és a pótkocsi azonosító adatainak ellenőrzését az 5/1990. (VI. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú mellékletében meghatározott technológia alkalmazásával integrált vizsgálat keretében végzi. II. Az integrált vizsgálat mellőzésével - a járműazonosítók szemrevételes ellenőrzése mellett - végezhető az időszakos vizsgálat, ha a vizsgált járművön már végeztek előzetes eredetiségvizsgálatot, illetőleg integrált vizsgálatot. Az előzetes eredetiségvizsgálat megtörténte a következő módokon igazolható:
 1. a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által kiállított, az előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozattal vagy hatósági bizonyítvánnyal,
 2. a járműhöz kiállított - az előzetes eredetiségvizsgálat mellőzésével történt kiadásra vonatkozó záradékot nem tartalmazó - törzskönyvvel,
 3. a forgalmi engedélybe bejegyzett 1998. január 1. napját követő forgalomba helyezési időpont bejegyzéssel, illetőleg
 4. a forgalmi engedélybe bejegyzett 1999. július 12. napját követően tulajdonjog megszerzési időponttal.
Az I. pontban meghatározott integrált vizsgálati kötelezettség hatálya alá tartozó jármű időszakos műszaki vizsgálata csak olyan vizsgáló állomáson végezhető el, ahol biztosított az integrált vizsgálat 5. számú mellékletben meghatározott technológiája. Az integrált vizsgálat eredményét az időszakos vizsgálatról kiadott határozat tartalmazza.

Autókölcsönzés

Autókölcsönzés

Telefon: +36 30 632 0000

Használtautó

Autómentés

Autómentés

Telefon: +36 20 316 3171

Autókozmetika

Kapcsolat

Cím: 3200 Gyöngyös, Ipar út 1.
Telefon: +36 37 311 259