Gépjármű forgalomból történő kivonása

A jármű ideiglenes forgalomból történő kivonása kérelem alapján
A jármű ideiglenes forgalomból történő kivonásának időtartama
A jármű forgalomból történő kivonásának hivatalból való elrendelése és annak időtartama
A hivatalból indult eljárásban a forgalomból történő kivonás időtartamának számítása
A jármű átmeneti időszakra történő forgalomból való kivonása
A jármű végleges kivonása a forgalomból
Jogorvoslat


A jármű ideiglenes forgalomból történő kivonása kérelem alapján

A forgalomból ideiglenesen kivont járművel a kivonás időtartama alatt a közúti forgalomban nem lehet részt venni. Az üzemben tartó, a tulajdonos vagy a törzskönyvvel jogszerűen rendelkező kérelmére a közlekedési igazgatási hatóság a járműnyilvántartásba való bejegyzéssel intézkedik a jármű ideiglenes forgalomból történő kivonásáról.

Törzskönyvvel jogszerűen rendelkezőnek kell tekinteni:
 • a pénzintézeteket,
 • gépjármű-kereskedőket,
 • lízingcégeket,
 • zálogjogosultat vagy
 • más olyan személyt vagy szervezetet, akinél/amelynél a törzskönyvet a jármű tulajdonosa pénzügyi követelés fejében letétbe helyezte, ha ez a rendelkezési jogot megalapozó okiratból megállapítható.
A jármű ideiglenes forgalomból történő kivonásának időtartama

A közlekedési igazgatási hatóság:
 • a kérelemben meghatározott időtartamra, de
 • legfeljebb hat hónapra
a rendszámtáblán lévő címke érvénytelenítése nélkül bejegyzi a kivonás időtartamát a járműnyilvántartásba és a forgalmi engedély "Hivatalos feljegyzések" rovatába.

Amennyiben a jármű forgalmi engedélye nem áll a kérelmező tulajdonos vagy a törzskönyvvel jogszerűen rendelkező ügyfél rendelkezésére, a közlekedési igazgatási hatóság határozatban dönt a jármű ideiglenes forgalomból történő kivonásáról. A határozat jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül a jármű üzemben tartója köteles az ideiglenes kivonás tényének bejegyzése céljából a forgalmi engedélyt az eljáró közlekedési igazgatási hatóságnál bemutatni.

Amennyiben a forgalomból történő ideiglenes kivonás időtartamának lejárata előtt a járművel ismételten részt kívánnak venni a közúti forgalomban, az üzemben tartónak vagy tulajdonosnak az ismételt forgalomba állás tényét a közlekedési igazgatási hatóságnál a forgalmi engedélybe és járműnyilvántartásba tett bejegyzés érvénytelenítése céljából be kell jelentenie, a forgalomban tartáshoz szükséges egyéb jogszabályi feltételek igazolásával egyidejűleg.

Ha a jármű közúti forgalomból történő ideiglenes kivonását a törzskönyvvel jogszerűen rendelkező ügyfél kérelmezte, akkor a kérelemben megjelölt időtartam lejárta előtti, ismételt forgalomba állását is a törzskönyvvel jogszerűen rendelkező ügyfélnek kell bejelentenie a közlekedési igazgatási hatóságnál.

A közúti forgalomból történő ideiglenes kivonás időtartamának lejáratát követően a jármű a közúti forgalomban külön közlekedési igazgatási eljárás nélkül részt vehet, feltéve, hogy az ahhoz szükséges egyéb jogszabályi feltételeknek megfelel.

A jármű forgalomból történő kivonásának hivatalból való elrendelése és annak időtartama

A körzetközponti (fővárosban a kerületi) jegyző, mint közlekedési igazgatási hatóság - a kivonási okot észlelő hatóság értesítése alapján - a jármű forgalomból történő kivonását hivatalból az alábbi esetekben rendeli el:

a rendőr a forgalmi engedélyt, illetve az ideiglenes forgalomban tartási engedélyt a helyszínen elveszi, ha:
* a járművet a külön jogszabályban meghatározott engedély nélkül átalakították (kivonás időtartama: a jármű műszaki alkalmasságának igazolásáig);
* a járművel érvénytelen forgalmi engedéllyel, ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel, vagy hatósági jelzéssel, illetve műszaki érvényesség nélkül vettek részt a közúti forgalomban, illetve, ha a közlekedési hatóság műszaki vizsgálatra történő berendelésre vonatkozó jogerős határozatában foglaltaknak határidőben nem tettek eleget (kivonás időtartama: a jármű műszaki alkalmasságának igazolásáig);
* a jármű közúti forgalomban való további részvétele közvetlen balesetveszéllyel jár és a járművel ennek ellenére közlekednek (kivonás időtartama: a jármű műszaki alkalmasságának igazolásáig);
* gyanú van arra, hogy a jármű rendszámtábláját, forgalmi engedélyét, ideiglenes forgalomban tartási engedélyét, regisztrációs matricáját, címkéjét meghamisították (kivonás időtartama: büntetőeljárás jogerős befejezéséig, de legfeljebb hat hónapra);
* a forgalmi engedély, az ideiglenes forgalomban tartási engedély rongálódása miatt, feltéve, hogy a bejegyzett adatok kétséget kizáróan nem állapíthatók meg (kivonás időtartama: a kötelezettség teljesítésének igazolásáig);
* a közlekedési balesettel érintett jármű kormányműve vagy futóműve, illetve karosszériája (alváza) nyilvánvalóan úgy károsodott, hogy a forgalomban történő részvétele balesetveszéllyel jár (kivonás időtartama: a jármű műszaki alkalmasságának igazolásáig);
* az új típusú rendszámmal rendelkező járművön nincs regisztrációs matrica elhelyezve, és azt a jármű vezetője nem tudja a helyszínen bemutatni, illetőleg a matrica utángyártására vagy egyedi gyártására vonatkozó kérelemmel sem rendelkezik (kivonás időtartama: a kötelezettség teljesítésének igazolásáig);

a rendőr a helyszínen elveszi az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblát, az indítási naplót, valamint az ideiglenes forgalomban tartási engedélyt, ha a jármű vezetője az ideiglenes rendszámtáblát a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározottaktól eltérően használta, nem előírásszerűen vezette az indítási naplót, illetve az ideiglenes rendszámtábla nem az arra jogosult járműre van felszerelve;

a jármű tulajdonosa vagy üzembentartója a gépjárműadó fizetési kötelezettségének nem tett eleget, és a jármű forgalomból történő kivonását az adóhatóság kérte (kivonás időtartama: a kötelezettség teljesítésének igazolásáig);

bíróság, közjegyző, külföldi hatóság vagy jogszabály által feljogosított más hatóság jogerős határozatában a jármű lefoglalását, elkobzását, illetve zár alá vételét elrendelte (kivéve, ha erre a forgalomból történő kivonás mellőzésével került sor), továbbá, ha a járművet a bírósági végrehajtás során a bírósági végrehajtó, illetve a közigazgatási végrehajtás során az adóhatóság, a társadalombiztosítási szerv vagy a vámhatóság részéről eljáró személy lefoglalta (kivonás időtartama: a lefoglalás, illetve a zár alá vétel feloldásáról szóló értesítésig, továbbá addig az időpontig, ameddig a bírósági végrehajtás során a bírósági végrehajtó, illetőleg a közigazgatási végrehajtás során az adóhatóság, a társadalombiztosítási szerv vagy a vámhatóság részéről eljáró személy a járművet nem értékesítette, vagy nem adta vissza az adósnak, illetőleg ameddig a végrehajtást kérő a bírósági végrehajtásról szóló törvény vonatkozó rendelkezése alapján a járművet át nem vette);

a járművek üzletszerű bérbeadásával foglalkozó vállalkozó a külön jogszabályban meghatározott nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget (kivonás időtartama: hat hónapra);

a jármű üzemben tartója a közlekedési igazgatási hatóság felhívására, annak kézhezvételétől számított nyolc napon belül nem igazolja a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fedezetének fennállását (kivonás időtartama: a kötelezettség teljesítésének igazolásáig); a Muzeális Minősítő Bizottság a muzeális jellegű jármű igazolvány visszavonásáról értesíti (kivonás időtartama: a jármű műszaki alkalmasságának igazolásáig);

a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának értesítése alapján megállapítja, hogy a jármű tulajdonosa a jármű azonosító jellel történő utólagos ellátását engedélyező határozat érvényességi idején belül járművével a kijelölt közlekedési hatóságnál a jármű azonosító jellel történő utólagos ellátása céljából nem jelent meg (kivonás időtartama: a jármű műszaki alkalmasságának igazolásáig).

A közlekedési igazgatási hatóság akkor is kivonja a járművet a forgalomból, ha
 • saját eljárása során vagy a közlekedési hatóság értesítése alapján észleli, hogy a járművel a külön jogszabályban meghatározott hatósági engedély nélkül végeztek közúti közlekedési szolgáltatást, vagy a hatósági engedély több mint 30 napja lejárt és a különleges rendszámtábla leadása nem történt meg (kivonás időtartama: hat hónapra);
 • saját eljárása során észleli, hogy a nyilvántartásba bejegyzett tulajdonos nem létező személy, vagy a tulajdonos személye nem állapítható meg (kivonás időtartama: átmeneti időszakra).
A hivatalból indult eljárásban a forgalomból történő kivonás időtartamának számítása
 • a forgalmi engedély helyszíni elvételének időpontjától kell számítani;
 • amennyiben a hatósági engedélyt és jelzést a helyszínen nem vették el, a kivonás időtartamát a közlekedési igazgatási hatóság határozatának jogerőre emelkedése, illetve fellebbezési jogra tekintet nélküli végrehajtás esetén a határozat végrehajthatóvá válása napjától kell számítani, kivéve, ha az ügyfél a határozat jogerőre emelkedését megelőzően azokat leadta. Ebben az esetben a leadás napjától kell a kivonás időtartamát számítani;

Itt kell megjegyezni, hogy a forgalomból kivonást elrendelő határozat jogerőre emelkedésétől, illetve fellebbezési jogra tekintet nélküli végrehajtás esetén a határozat végrehajthatóvá válása napjától számított három munkanapon belül - amennyiben arra a helyszínen nem került sor - a forgalmi engedélyt és a rendszámtáblát le kell adni.

A jármű átmeneti időszakra történő forgalomból való kivonása

Az ügyfél okirattal igazolt kérelmére a közlekedési igazgatási hatóság a járműnyilvántartásba való bejegyzéssel intézkedik a jármű átmeneti időszakra történő forgalomból kivonására:
 • annak eltulajdonítása,
 • külföldre történő letelepedés, tartós külföldi tartózkodás,
 • annak külföldre történő értékesítése,
 • annak muzeális előminősítése
esetén.

A jármű átmeneti időszakra történő forgalomból kivonása során - a hatósági jelzés visszavonásával és a járműnyilvántartásba történő bejegyzéssel egyidejűleg - a forgalmi engedélyt és a törzskönyvet érvénytelenítve vissza kell adni, a hatósági jelzést a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának (a továbbiakban: Hivatal) selejtezés céljából meg kell küldeni.

A forgalomba helyezett jármű esetén a Hivatal más EGT-állam, vagy viszonosság esetén a harmadik ország nyilvántartó hatóságának nyilvántartásba vételéről szóló értesítése alapján a járműnyilvántartásba való bejegyzéssel intézkedik a jármű átmeneti időszakra történő forgalomból kivonására. A jármű átmeneti időszakra történő kivonása a kérelem közlekedési igazgatási hatósághoz érkezése, illetve a külföldi hatóság nyilvántartásba vétele napjától számított tíz év.

A jármű végleges kivonása a forgalomból

A közlekedési igazgatási hatóság az ügyfél kérelmére véglegesen vonja ki a járművet a forgalomból:
 • a külön jogszabályban meghatározott M1, N1 kategóriájú, valamint a motoros triciklinek nem minősülő háromkerekű gépjármű esetén bontási átvételi igazolás alapján;
 • egyéb jármű esetén, ha annak ismételt belföldi forgalomba helyezési szándéka nem áll fenn.
Amennyiben a jármű forgalomból történő végleges kivonására bontási átvételi igazolás alapján kerül sor, a jármű hatósági jelzését, forgalmi engedélyét és törzskönyvét a közlekedési igazgatási hatóságnál le kell adni. A közlekedési igazgatási hatóság a jármű bontási átvételi igazolás alapján forgalomból történő végleges kivonása esetén a jármű hatósági jelzéseit selejtezés céljából megküldi a Hivatalnak, a forgalmi engedélyét és a törzskönyvét a bontási átvételi igazolás átvételével, valamint a bontási átvételi igazolás sorszámának járműnyilvántartásba történő bejegyzésével egyidejűleg egyszerűsített határozattal visszavonja. A bontási átvételi igazolás alapján forgalomból végleg kivont jármű ismételten nem helyezhető forgalomba.

Jogorvoslat

A közlekedési hatóság kivonó határozatai ellen fellebbezésnek van helye, amit a regionális államigazgatási hivatal vezetője bírál el. A fellebbezésre a közléstől számított 15 nap áll a rendelkezésre. A fellebbezést a közlekedési hatóságnál kell előterjeszteni. Ha a regionális államigazgatási hivatal vezetőjének döntésével sem vagyunk elégedettek, azt bíróság előtt támadhatjuk meg. A kereset előterjesztésére a határozat közlésétől számított 30 napon belül van lehetőség. A keresetlevél a végrehajtás felfüggesztésére irányuló kérelmet is tartalmazhat, vagyis kérhetjük a bíróságtól, hogy a kivonásra ne kerüljön sor a per lezárulásáig. A bírósági felülvizsgálat iránti eljárás illetéke 16.500 Ft.

Forrás: Magyarország.hu

Autókölcsönzés

Autókölcsönzés

Telefon: +36 30 632 0000

Használtautó

Autómentés

Autómentés

Telefon: +36 20 316 3171

Autókozmetika

Kapcsolat

Cím: 3200 Gyöngyös, Ipar út 1.
Telefon: +36 37 311 259